GRANTOVÝ PROGRAM „SPOLUbydlíme“

GRANTOVÁ VÝZVA PRO ROK 2023

Společnost VAFO PRAHA, s.r.o., IČ: 614 99 587, se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany (dále jen „VAFO“), tímto v souladu s grantovými pravidly č. 01/2021 („grantová pravidla“), schválenými rozhodnutím jednatelů společnosti VAFO dne 1. ledna 2021 (www.grantyvafo.cz), vyhlašuje v rámci grantového programu „SPOLUbydlíme“ pro rok 2023 tuto grantovou výzvu, a to na poskytnutí grantu určeného na podporu projektů v těchto oblastech:

Ochrana přírody a krajiny,

čímž se rozumí zejména projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. Tyto projekty mohou zahrnovat zejména projekty, týkající se obnovy a rozšiřování zeleně, hospodaření s vodou a bojem proti suchu, a projekty podporující čistotu životního prostředí.

Pomoc druhým,

čímž se rozumí zejména projekty, zaměřené na pomoc osobám handicapovaným či sociálně slabým či na podporu zdravotní péče.

Výchova, vzdělání a výzkum,

čímž se rozumí zejména projekty, zaměřené na podporu zájmových skupin, škol, mateřských školek a knihoven.

Doprava,

čímž se rozumí zejména projekty, zaměřené na snížení dopravního hluku či řešení problematiky parkování.

Projekty musí být realizovány na území níže uvedených obcí a městských částí. O případném udělení výjimky z této podmínky rozhoduje společnost VAFO.

V rámci této grantové výzvy pro rok 2023 rozhodla společnost VAFO poskytnout granty v celkové výši

2 500 000 Kč

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Maximální výše grantu na jeden projekt činí 500 000 Kč.
Spoluúčast žadatele o grant je vyžadována ve výši 20 % z celkové hodnoty projektu.

Žadateli o grant mohou být:

1. Žadateli o grant mohou být pouze tyto subjekty:

a) Níže uvedené obce:

Chrášťany, Hostivice, Chýně, Úhonice, Rudná, Nučice, Tachlovice, Dobříč, Jinočany, Zbuzany, Ořech, Drahelčice

Obce, jež se nachází v okruhu 4km od výrobního závodu VAFO v Číčenicích a to za podmínky, že grant bude využit na oblast podpory právě ve výše vymezeném územním okruhu. Toto ustanovení platí pro další žadatele o grant, jimž tímto vymezením vzniklo právo žádat o grant.

b) Níže uvedené městské části hl. m. Prahy:

Městská část Praha 17 – Řepy, Městská část Praha – Zličín, Městská část Praha 13 – Stodůlky, Městská část Praha – Řeporyje

c) Spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jež mají sídlo ve shora uvedených obcích nebo městských částech.

d) Fyzické osoby, jež mají trvalé bydliště ve shora uvedených obcích nebo městských částech, a to při splnění těchto podmínek:

      • Jedná se o osoby, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školská zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat, a prostředky použijí na financování těchto zařízení, nebo

      • jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, to vše ve smyslu § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů;

e) Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, církve a náboženské společnosti.

 

2. Ostatní subjekty, které nejsou uvedené shora pod bodem 1, jako jsou zejména politické strany, politická hnutí, obchodní korporace a družstva, či jiné, nejsou způsobilé být žadateli podle tohoto grantového programu.

Termín pro podání žádosti o grant: 29. dubna 2023

Termín zahájení projektu: 30. dubna 2023

Maximální doba pro dokončení projektu: 31. července 2023 (O případné udělení výjimky z této podmínky rozhoduje společnost VAFO).

Celková doba udržitelnosti projektu: 5 let (nevyplývá-li z povahy projektu doba kratší.

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte: info@grantyvafo.cz.

Kompletní pravidla grantového programu a další důležité dokumenty naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení