GRANTOVÝ PROGRAM „SPOLUbydlíme“

GRANTOVÁ VÝZVA PRO ROK 2024

Společnost VAFO PRAHA, s.r.o., IČ: 614 99 587, se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany (dále jen „VAFO“), tímto v souladu s grantovými pravidly č. 01/2020 („grantová pravidla“) schválenými rozhodnutím jednatelů společnosti VAFO dne 1. ledna 2020 (www.grantyvafo.cz) vyhlašuje v rámci grantového programu „SPOLUbydlíme“ pro rok 2024 tuto grantovou výzvu, a to na poskytnutí grantu určeného na podporu projektů v těchto oblastech:

Ochranu přírody a krajiny,

čímž se rozumí zejména projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. Tyto projekty mohou zahrnovat zejména projekty týkající se obnovy a rozšiřování zeleně, hospodaření s vodou a bojem proti suchu, čistoty životního prostředí. Tyto projekty budou prioritní a porota jim bude věnovat zvláštní pozornost.

Pomoc druhým,

čímž se rozumí zejména projekty zaměřené na pomoc osobám handicapovaným či sociálně slabým, či podporu zdravotní péče.

Výchovu, vzdělání a výzkum,

čímž se rozumí zejména projekty zaměřené na podporu zájmových skupin, škol, mateřských školek a knihoven.

Dopravu,

čímž se rozumí zejména projekty zaměřené na snížení dopravního hluku či řešení problematiky parkování.

Projekty musí být realizovány na území níže uvedených obcí a městských částí. O případné udělení výjimky z této podmínky rozhoduje společnost VAFO.

V rámci této grantové výzvy pro rok 2024 rozhodla společnost VAFO poskytnout granty v celkové výši

2.500.000,-Kč

Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50.000,-Kč.
Maximální výše grantu na jeden projekt činí 500.000,-Kč.
Spoluúčast žadatele o grant je vyžadována ve výši 20 % z celkové hodnoty projektu.

Žadateli o grant mohou být:

1. Žadateli o grant mohou být pouze tyto subjekty:

a) Níže uvedené obce:

Chrášťany, Hostivice, Chýně, Úhonice, Rudná, Nučice, Tachlovice, Dobříč, Jinočany, Zbuzany, Ořech, Drahelčice

Obce, jež se nachází v okruhu 4km od výrobního závodu VAFO v Číčenicích a to za podmínky, že grant bude využit na oblast podpory právě ve výše vymezeném územním okruhu. Toto ustanovení platí pro další žadatele o grant, jimž tímto vymezením vzniklo právo žádat o grant.

b) Níže uvedené městské části hl. m. Prahy:

Městská část Praha 17 – Řepy, Městská část Praha – Zličín, Městská část Praha 13 – Stodůlky, Městská část Praha – Řeporyje

c) Spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jež mají sídlo ve shora uvedených obcích nebo městských částech.

d) Fyzické osoby, jež mají trvalé bydliště ve shora uvedených obcích nebo městských částech, a to při splnění těchto podmínek:

      • Jedná se o osoby, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školská zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat, a prostředky použijí na financování těchto zařízení, nebo
      • jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby a to na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, a to vše ve smyslu §20 odst. 8 zákona o daních z příjmů;

e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, církve a náboženské společnosti.

2. Ostatní subjekty, které nejsou uvedené shora pod bodem 1, jako jsou zejména politické strany, politická hnutí, obchodní korporace a družstva, či jiné, nejsou způsobilé být žadateli podle tohoto grantového programu.

Termín pro podání žádosti o grant: 15. května 2024

Termín zahájení projektu: 4. dubna 2024

Maximální doba pro dokončení projektu: 31. srpna 2024 (O případné udělení výjimky z této podmínky rozhoduje společnost VAFO).

Celková doba udržitelnosti projektu: 5 let (nevyplývá-li z povahy projektu doba kratší)

Veškeré další informace a podmínky vztahující se ke grantové výzvě a podmínky pro podání žádosti najdete grantových pravidlech na www.grantyvafo.cz.

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte: info@grantyvafo.cz.


V Praze dne 1. 4. 2024

Kompletní pravidla grantového programu a další důležité dokumenty naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení