REGISTRACE

DO GRANTOVÉ VÝZVY PRO ROK 2024

Náležitosti k žádosti o grant:

  • Vyplnit registraci;
  • doložit a prokázat existenci osoby (osob), které podepsaly žádost o grant (a případně smlouvu o poskytnutí daru), a případně doložit doklad o jejím (jejich) ustanovení do funkce v orgánu, který je oprávněný za daný subjekt jednat (pokud se jedná o obec, městkou část či spolek);
  • doložit potvrzení bankovního ústavu o tom, že účet, uvedený žadatelem v žádosti o grant, je vedený na jeho osobu;
  • v případě, kdy bude žádost o grant obsahovat osobní údaje jakýchkoli třetích osob, doložit originál písemného souhlasu těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů v souvislosti s grantovým řízením a případným schválením grantu;
  • řádně prokázat své vlastní prostředky na realizaci příslušného projektu, a to ve výši minimálně 20 % z celkové hodnoty projektu. Má-li být projekt spolufinancován třetí osobou, je žadatel povinen předložit originál smlouvy o finanční spoluúčasti třetí osoby na projektu. Současně musí být prokázáno, že byla tato spolufinancující osoba seznámena s podmínkami poskytnutí grantu, zejména pokud jde o udržitelnost projektu. Společnost VAFO je oprávněna si vyžádat jakékoliv doklady, prokazující splnění shora uvedených podmínek a současně podmínek příslušné grantové výzvy.
1
Údaje
o žadateli
2
Kontaktní
údaje
3
Údaje
o projektu
4
Dokončeno

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.


.